24
Kwi
2019
Bezpieczne ćwiczenia – za jakie wypadki odpowiada klub fitness?

Złamałeś rękę na siłowni? A może skradziono ci z szafki telefon? Czy wiesz, że w obu przypadkach możesz liczyć na odszkodowanie?

Wypadek w trakcie ćwiczeń a odszkodowanie

Ponieważ wypadki mogą przytrafić się nam wszędzie, mogą przytrafić się również na siłowni.

Z reguły, urazy na siłowni, ze względu na ich przyczyny, dzielimy na takie, do których doszło:

  • z winy ćwiczącego

Przecenienie własnych możliwości, niepoprawne używanie maszyny, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do poleceń trenera itp.

  • z przyczyn niezależnych od ćwiczącego

Uszkodzona maszyna do ćwiczeń, błędne wskazówki trenera, śliska nawierzchnia na siłowni itp.

W pierwszym przypadku klub fitness oczywiście nie ponosi odpowiedzialności za powstały uraz. Użytkownik siłowni nie zastosował się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. Wykonywał ćwiczenia nierozważnie i wina leży po jego stronie. W takiej sytuacji może jednak ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia NNW, jeżeli takie ma. O tym dlaczego warto wykupić polisę od nieszczęśliwych wypadków, przeczytasz tutaj: NNW – jak to działa? Ubezpieczenie nieobowiązkowe, ale przydatne.

W drugim przypadku, jeżeli udowodnisz, że wina leżała po stronie klubu, można domagać się odszkodowania. Poza wypłatą kwoty pokrywającą koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji, możesz ubiegać się również o:

  • zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu psychicznym
  • rentę wyrównującą zarobki, jeżeli z powodu urazu mniej zarabiasz
  • zwrot utraconych zarobków, jeżeli uraz całkowicie uniemożliwił ci pracę

Likwidacja szkody z OC siłowni

Aby przyspieszyć cały proces najlepiej od razu po doznaniu kontuzji sfotografować uszkodzony sprzęt oraz zadbać o zapis z monitoringu i zeznania świadków. Po zebraniu dowodów, które świadczą o zaniedbaniu klubu fitness, z żądaniem zapłaty odszkodowania występujesz do jego ubezpieczyciela. Jeżeli siłownia ma wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, jej właściciel może spać spokojnie. Wypłatą odszkodowania zajmie się towarzystwo, w którym wykupił ubezpieczenie.

Likwidacja szkody bezpośrednio od właściciela siłowni 

Jeżeli właściciel klubu fitness nie zdecydował się na zakup OC i tak odpowiada za naprawienie szkody, wyrządzonej ze swojej winy użytkownikom siłowni. Wynika to z artykułu 444 kodeksu cywilnego:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

Kradzież na siłowni a odszkodowanie

Siłownia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni”. Brzmi znajomo? A nie powinno, gdyż zapis ten jest klauzulą niedozwoloną. Zgodnie z treścią art. 835 kodeksu cywilnego, z chwilą pozostawienia rzeczy w szatni, pomiędzy trenującym a siłownią dochodzi do zawarcia umowy przechowania, a to oznacza, że klub zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz oddaną jej na przechowanie. Za uszkodzenie przedmiotów odpowiada właściciel obiektu i to, czy szatnia była bezpłatna czy też za pozostawienie w niej rzeczy należało uiścić opłatę, nie ma tu żadnego znaczenia. W przypadku kradzieży bądź zniszczenia twojego mienia pozostawionego w szatni, masz pełne prawo domagać się odszkodowania.

Likwidacja szkody z OC właściciela siłowni

Kradzież przedmiotów z szatni to kolejna szkoda, która może być objęta ubezpieczeniem OC  z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile zakres ochrony został rozszerzony o mienie przechowywane.

Likwidacja szkody bezpośrednio od właściciela siłowni 

Jeżeli klub nie ma polisy OC, a jej właściciel odmawia wypłaty odszkodowania, możesz dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Zniszczenie sprzętu przez ćwiczącego 

Z impetem zarzuciłeś sztangą i przypadkowo zbiłeś lustro na siłowni? Tym razem to właściciel klubu może zażądać od ciebie odszkodowania.

Likwidacja szkody z OC użytkownika siłowni 

Wspomniany przykład to jeden z wielu przypadków, w których warto mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. To ubezpieczenie, które może uchronić cię przed poważnymi finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych z własnej winy.

Likwidacja szkody bezpośrednio od użytkownika siłowni 

Jeżeli nie masz polisy OC, za wyrządzone szkody musisz zapłacić z własnej kieszeni.

 

Artykuł powstał we współpracy z UNIQA Polska